Баримтлах зарчим


  • Хууль, дүрэм журмыг чанд сахина.
  • Харилцагчдын сэтгэл ханамжийг өндөр байлгах
  • Мэдрэмжтэй, уян хатан байна.
  • Нийгмийн хариуцлага
  • Авилгаас ангид байна.