Валютын дуудлага худалдаа

2015-09-11 10:36:26

Монгол банк валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа
2015 оны 9 сарын 10ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1991.01-1999.0 төгрөгийн ханшаар 33.0 сая ам доллар худалдан авах, 310.01-312.0 төгрөгийн ханшаар 121.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 10.6 сая ам.долларыг 1996.01 төгрөгийн хаалтын ханшаар, 61.0 сая юанийг 310.8 төгрөгийн хаалтын ханшаар нийлүүлэв.