Гадаад валютын нөөц 3.8 тэрбум ам.долларт хүрч, 33 хувиар өсжээ

2023-08-22 11:53:39

Өнгөрсөн сарын байдлаар гадаад валютын нийт нөөц 3.8 тэрбум ам.долларт хүрчээ. Ингэснээр оны эхнээс 12 хувиар, жилийн өмнөхөөс 33 хувиар өссөн байна.

Хэдийгээр гадаад валютын нөөц өссөн ч төгрөг ам.долларыг эсрэг суларч, 3473 төгрөгтэй тэнцэж байна. Долдугаар сарын 1-нд нэг ам.доллар 3440 төгрөг байсан юм.         

Монголбанк эзэмшин, удирдаж байгаа гадаад валютын улсын нөөцийн гадаад төлбөрийг түргэн гүйцэтгэх чадвар, найдвартай байдлыг хангах үүрэг хүлээдэг. Монголбанк дахь гадаад валютын улсын нөөц нь дараах төрлийн активаас бүрдэнэ:

  1. Гадаад орны банк, санхүүгийн байгууллагад хадгалж байгаа мөнгөжсөн алт;
  2. Бэлэн ба бэлэн бус хэлбэрээр байгаа чөлөөтэй хөрвөдөг гадаад валют;
  3. Чөлөөтэй хөрвөдөг гадаад валютаар чөлөөтэй төлөгдөх вексель;
  4. Гадаад орны Засгийн газар, төв банк, олон улсын санхүүгийн байгууллагаас гаргасан буюу баталгаажуулсан чөлөөтэй хөрвөдөг гадаад валютаар нэрлэсэн, түүгээр төлөгдөх бүх төрлийн үнэт цаас;
  5. Олон улсын хэмжээнд гадаад валютын нөөцөд тооцогдох бусад актив.