Хашаа байшин, объект барьцаалсан зээл


Зээлийн хэмжээ: 10,000,000 төгрөг хүртэл төгрөг                                                                                      

Зээлийн хүү: 2,5 %

Зээлийн хугацаа: 24 сар

Барьцаа хөрөнгө: Хашаа байшин

Бүрдүүлэх материал:

 
 • Иргэний үнэмлэх
 • Цалин түүнтэй адилтгах бизнесийн орлогоо нотлох бичиг баримт /Цалин, НД-ын дэвтэр, дансны хуулга/
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
 • Барьцаа хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээ
 •  
 • Барьцаанд бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 • Хамтран өмчлөгчдийн зөвшөөрөл

Аж ахуйн нэгж:

 • ААН-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 • ААН-н дүрэм
 • ААН-ыг төлөөлөх эрх бүхий этгээд буюу итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, түүний биеийн байцаалт
 • ААН-ийн сүүлийн улирлын тайлан, орлого, мөнгөн гүйлгээний тайлан
 • ААН-н дансны хуулга
 • Бусад шаардлагатай баримт

Анкет татаж авах        Албан байгууллага

                                       Хувь хүн