Орон сууц барьцаалсан зээл


 

Зээлийн хэмжээ: 50.000.000 төгрөг хүртэл                                                                                                                               

Зээлийн хүү: 2,5%

Зээлийн хугацаа: 24 сар
Барьцаа хөрөнгө: Орон сууц

Бүрдүүлэх материал:

 • Иргэний үнэмлэх
 • Цалин түүнтэй адилтгах бизнесийн орлогоо нотлох бичиг баримт /Цалин, НД-ын дэвтэр, дансны хуулга/
 • Барьцаа хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээ
 • Барьцаанд бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 • Хамтран өмчлөгчдийн зөвшөөрөл

 

Аж ахуйн нэгж:

 • ААН-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 • ААН-н дүрэм
 • ААН-ыг төлөөлөх эрх бүхий этгээд буюу итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, түүний биеийн байцаалт
 • ААН-ийн сүүлийн улирлын тайлан, орлого, мөнгөн гүйлгээний тайлан
 • ААН-н дансны хуулга
 • Бусад шаардлагатай баримт

Анкет татаж авах        Албан байгууллага

                                       Хувь хүн