Төслийн зээл


Багш, эмч нарт зориулсан барьцаагүй зээл

Зээлийн хэмжээ: 1,000,000 хүртэл төгрөг                                                                                        

Зээлийн хүү: 1,9-2.5%

Зээлийн хугацаа: 12сар